اطلاعیه

آموزش يکى از وجوه اساسى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور است و حدود يک دهه است که اداره آموزش  اين سازمان، فعاليت خود را در راستاي ارتقا سطح علمى کارشناسان و بهسازى نيروى انسانى سامان داده است. اين اداره با شناسايى نيازهاى آموزشى کارشناسان سازمان و بهره گيرى از توان علمى و عملى شبکه اى از استادان و کارشناسان متخصص و مجرب سازمان و پژوهشکده علوم زمين، دوره هاى متنوع آموزش را براى سطوح مختلف مديران و کارشناسان با گرايشهاى مختلف طراحى و اجراء مى نمايد. ارائه دانش و مفاهيم روز زمين شناسى با تأکيد بر جنبه هاى کاربردى، ويژگى بارز آموزش در اين سازمان است. در برنامه هاى آموزشى از روشهاى تعاملى از جمله استفاده از سمينارهاى تخصصى و کارگاههاى آموزشى استفاده مى شود.